top of page

Waarderende dialoog

online burgerparticipatie

37022d_89257c6f0653440aa2a22a839548e573~

Waarderende dialoog

Een waarderende dialoog biedt ruimte en structuur aan alle deelnemers om het eigen perspectief met achterliggende motieven toe te lichten ten aanzien van een vraagstuk. En dat biedt inspiratie voor de volgende fase waarbij de ideale oplossing van de verschillende deelnemers expliciet gemaakt wordt. In de laatste fase wordt geformuleerd welke stappen je kan zetten om dat ideaal te bereiken.

De kracht van de waarderende dialoog is dat je niet uitgaat van de knelpunten en struikelblokken die opgelost moeten worden, maar van een gemeenschappelijk ideaalbeeld. Als je dat samen hebt is het makkelijker om uitdagingen te tekkelen.

De dialogen worden gefaciliteerd door dialoog-begeleiders die getraind zijn in de waarderende dialoog. Belangrijk daarbij is dat de gesprekken "veilig" zijn en iedereen zich gehoord voelt. Dialoog-begeleiders stimuleren de groep om open te luisteren en verhelderende en kritische vragen te stellen en bewaken de veiligheid. Daarnaast worden er vaste regels besproken met deelnemers waaraan men zich committeert tijdens het gesprek.

 

Diversiteit en inclusie

Diversiteit en inclusie zijn sleutelwoorden bij deze methode. Door een grote diversiteit van deelnemers komen verschillende perspectieven aan het licht. Verschillen tussen mensen zijn dan niet bedreigend maar juist inspirerend omdat iedereen aan het woord komt. Inclusie, omdat er niet geoordeeld wordt over de verschillende perspectieven dromen of plannen. Alles is OK. Ook afwijkende meningen. Er hoeft geen consensus bereikt worden. De bijeenkomst is verkennend en mensen voelen zich gehoord en krijgen een bredere kijk op de uitdaging. 

Voorwaarden voor een effectieve waarderende dialoog

  1. Een voorwaarde voor een goede waarderende dialoog is om goede waarderende dialoog-begeleiders in te zetten voor begeleiding van de groepen.

  2. Daarnaast is een goed ontwerp van de dialoog, waarbij de juist vragen worden geformuleerd essentieel, vastgelegd in een dialoog-handleiding.

  3. Ten derde is een inspiratiebron belangrijk die ervoor zorgt dat iedereen begrijpt waar de focus ligt van de dialoog en er zin in krijgt.

Blended mix

Burgerparticipatie kan op vele manieren en met verschillende soorten technologie ondersteund worden:

De online waarderende dialoog is slechts één activiteit van de blended mix voor burgerparticipatie en kan zowel bij de start van een participatietraject ingezet worden om het onderwerp te verkennen als later in het participatieproces.

Praktijk voorbeeld:

Voor Eindhoven ontwierp ik in samenwerking met Urban Innovation Lab een waarderende dialoog met het thema "Een brede welvaart voor iedereen" in maart 2020. Deze dialoog was een verkenning waarbij gemeente en allerlei stakeholders van het thema aanwezig waren. het resultaat van deze dialoog was een brede verkenning van wat er leeft en genoeg vragen waarop doorgeborduurd kon worden.

Participatie en de omgevingswet

Webinars "Aan de slag met de Omgevingswet"

In de Omgevingswet zijn uitgangspunten voor participatie geformuleerd. 

- Participatie in een vroegtijdig stadium van burgers, bedrijven, andere overheden en maatschappelijke organisaties, Dat helpt om alternatieve in een vroegtijdig stadium hij op tafel te krijgen En dat dat leidt tot betere besluiten, Maar ook tot meer gedragen besluit. Goede participatie aan de voorkant vermijd procedures aan de achterkant. Er zijn geen eisen opgenomen hoe je die participatie moet doen. De vorm is vrij. 

 

Wanneer zet je een waarderende dialoog in in het kader van de Omgevingswet?

Voorbeeld uit de praktijk:

De gemeente Zwolle had een Quick Scan gemeente een Lokale Democratie  uitgevoerd, waarbij burgers hun mening hebben gegeven over "De samenwerking tussen de gemeente en de inwoners." In samenwerking met medewerkers van de Gemeente Zwolle heb ik een dialoog ontworpen waarbij burgers, medewerkers van de gemeente en andere betrokkenen in 9 groepen van ongeveer 7 personen met elkaar spraken. Voor elke groep was een dialoog-begeleider, die werden gerecruteerd onder gemeentemedewerkers en geïnstrueerd en getraind door ondergetekende. (Francisca Frenks)

Een waarderende dialoog kun je toepassen wanneer het wenselijk is dat mensen of stakeholders met verschillende perspectieven samen verkennen hoe er aan een gemeenschappelijk opgave, doel of uitdaging gewerkt kan worden. Bijvoorbeeld bij Visievorming of het uitwerken van een Programma in het kader van Omgevingswet 2022 

 

De methode kan ook gebruik worden om "moeilijke gesprekken" over controversiële onderwerpen te voeren.

Pakket "waarderende dialoog"

Voor 60 a 70 deelnemers. In samenspraak worden doelen en script besproken. Er is een online workshop voor dialoog-begeleiders -tevens professionalisering- in waarderende dialoog. En een workshop voor betrokken host, spreker, dialoog-begeleiders, chat-moderator. De service omvat de begeleiding bij voortraject van de online dialoog en uitvoering van de online bijeenkomst in bijvoorbeeld Zoom.

U regelt levert zelf inspiratiebronnen voor de dialoog, doet de deelnemers administratie. Na het webinar ontvangt u de geformuleerde opmerkingen in een bestand, waarmee u verder kunt.

Richtprijs: € 4.000,- exclusief BTW

Meer weten over dit pakket?

  • Vul het contactformulier in. Stel eventuele vragen. Vermeld wat je plannen en wensen zijn.

  • Je mag ook bellen met Francisca Frenks: 06 303 311 09

  • Ik neem contact met je op voor een planning en eventuele vragen

Contact Us

Bedankt voor je bericht!

bottom of page